Citaten en spreuken

Wij zijn van oordeel, dat recht, en niet macht, de beslissende factor behoort te zijn in de internationale politiek. Wij zijn ons bewust, dat geschillen tussen Staten ook in een betere toekomst, ondanks een geest van verzoening en samenwerking, niet zullen uitblijven.

Verklaring van een groot aantal vooraanstaande Nederlanders op 1 augustus 1916.

Om in internationale betrekkingen het gebruik van geweld zodanig te vermijden, verbinden de Mogendheden, die ondertekenen, zich alles te doen wat in haar vermogen is om de oplossing van intenationale geschillen langs vreedzame weg te bevorderen.

Artikel 1 van de Haagse overeenkomst van 29 juli 1899.

Indien ge vrede wilt, beoefen dan de rechtvaardigheid.

Oorkonde steenlegging van het gebouw van het Internationale Arbeidsbureau.

Aangezien het gebruikmaken van wapenen tot het oplossen van internationale geschillen een gebruik is, waartegen zowel de godsdienst als het vernuft, de gerechtigheid als de menselijkheid, en ook het belang der volkeren zich verzetten, is het voor de beschaafde wereld een plicht en een redmiddel om die maatregelen te bedenken en toe te passen, geŽigend om tot volledige afschaffing van de oorlog te leiden.

Resolutie van het Vredescongres te Brussel

De regeringen spreken de wens uit, dat die staten, tussen welke een ernstig geschil uitbreekt, alvorens naar de wapenen te grijpen en voorzover de omstandigheden dit veroorloven, een beroep zullen doen op de goede diensten van een bevriende Mogendheid.

24 april 1856: Acte van Parijs

Er is niets zo groot in de wereld als de mens; niets zo groot in de mens als de geest; niets zo groot in de geest als het karakter; en niets zo groot in het karakter als de liefde.

Oosterse wijsheid

Eťn dag van verwoesting, jaren van wederopbouw.