Mooiste citaten en spreuken

Eén dag van verwoesting, jaren van wederopbouw.

Het is roemrijker de oorlog met het woord te doden dan mensen met het zwaard.

Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.

De tijd komt, dat we denkers hebben in plaats van oorlogvoerenden.

Ik heb geen mensen nodig, die voor hun vaderland sterven; ik heb mensen nodig, die voor hun vaderland leven.

Zonder krachtig optimisme, zonder hoopvol vertrouwen in de mogelijkheid van een betere toekomst is nog nooit een grote vooruitgang gekregen.

Beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog.

Oorlog is een spel, dat de koningen niet zouden spelen, wanneer hun onderdanen verstandig waren.

Indien gij de vrede wilt, zo werk dan voor de vrede.

Aangehaald citaat bij instelling Permanente Hof van Arbitrage op 6 april 1901

Ik weet niet met welke wapens de Derde Wereldoorlog zal worden gevochten, maar de Vierde Wereldoorlog zal met stenen en stokken worden gevochten.

Door één moord wordt iemand een misdadiger, maar door vele moorden een held.

Wat is er zotter dan een zodanige strijd te beginnen, waaruit voor beide partijen meer last dan voordeel spruit?

Er is nauwelijks een zo nadelige vrede te bedenken, die niet boven de meest voordelige oorlog is te verkiezen.

Als de mensen de roem najagen, waarom zoeken zij die niet op de weg van het goede?

Elke grote oorlog laat drie legers in het land achter: één van invaliden, één van rouwdragenden en één van leeglopers, gereed tot iedere misdaad.

In de oorlog geraken is verschrikkelijk gemakkelijk en vrij opwindend. Uit de oorlog geraken is afschuwelijk moeilijk. Het is hetzelfde verschil als in een put vallen en er uit klimmen.

Men zou zeggen, dat de mensen bang zijn om niet te sterven, wanneer men ziet wat zij alles bedenken om elkander te doden.

Een enkele moordenaar of een paar samen worden gebrandmerkt met hun ware naam; maar de daden van een groot aantal worden een geoorloofde en eervolle oorlog genoemd.

Vrede kan nooit worden verkregen, doordat een land zich macht en welvaart verzekert door de onderwerping en benadeling van andere.

Als mijn sodaten gingen nadenken, zou er geen enkele meer in het gelid blijven.

For war there is always enough. It's peace that's expensive.

De wereld zal vrede kennen als de macht van de liefde de liefde voor de macht overwint

De volken beginnen eindelijk te begrijpen, dat de grootte van een misdaad, die misdaad niet vermindert, met andere woorden: indien een moord strafbaar is, dan is moorden-in-'t-groot nog geen verzachtende omstandigheid; indien de diefstal van een kwartje een vergrijp is, is roven van een provincie nog geen glorie.

Er zal een dag komen, waarop men in de musea een kanon zal tentoonstellen, zoals men daar nu folterwerktuigen ziet en waarop men verstomd zal zijn, dat zoiets ooit heeft kunnen bestaan.

Bij de opening van het Vredescongres op 22 aug. 1849

Een nieuw Gebod geef ik U: "Dat gij elkander liefhebt".

Bijbel: Johannes XIII:34

Oorlog is de bron van alle kwaad en een bederf voor de zedelijkheid. Hij is de grootste hinderpaal voor de maatschappelijke vooruitgang.

Wanneer we niet een eind maken aan de oorlog, dan zal de oorlog een eind maken aan ons

De oorlog neemt soms de schijn aan van rechtvaardigheid. Een bedriegelijke schijn, want de rechtvaardigheid is de heerschappij van het recht, terwijl de oorlog is de heerschappij van het bruut geweld.

Wie zijn vijand bedwingt door geweld, heeft hem maar half bedwongen.

Elke oorlog, ook die gewonnen wordt, is een ramp voor 't land.

De oorlog heeft onrechtvaardigheden hersteld en ketenen verbroken. Maar was hij werkelijk het enige middel om deze resultaten te bereiken? En is er tussen zijn resultaten en de verwoesting, door hem aangericht, een verhouding, die aannemelijk en aanvaardbaar is?

Oorlog is een kunst van barbaren

Er zijn in de wereld slechts twee machten: de geest en het zwaard. Op den duur wordt het zwaard toch steeds door de geest overwonnen.

De oorlog heeft ons, ook wanneer hij met een overwinnig eindigt, in ieder geval tientallen van jaren achteruitgezet.

Er behoort moed toe, ten oorlog te trekken, meer moed hem te vermijden, de meeste moed, hem af te schaffen.

Indien men op één plek in Europa al de schedels kon opeenstapelen van hen, die sedert eeuwen als slachtoffer van de oorlog vielen, - de Mont Blanc zou niet langer de hoogste bergtop zijn.

Tegen de gedachten vermogen de bajonetten niets.

De oorlog verslindt de besten.

Toen de oorlog kwam, nam het onmenselijke, dat in ons was, de vrije loop.

Oorlog is het enige spel, waarbij beide partijen verliezen.

Het vredeswerk is hard werk, misschien het hardste van alle werk.

Men moet de vijand steeds zo bestrijden, dat hij ook weer een vriend kan worden.

De oorlog tussen twee beschaafde volkeren is hoogverraad aan de beschaving.

Het verbazingwekkendste is, dat de ganse maatschappij niet in opstand komt op dat woord "oorlog".

De vrede tussen de mensen is de grootste weldaad op aarde, welke binnen het bereik van allen ligt.

Oorlog speelt slechts een kleine rol in de ware geschiedenis van de Europeese volken.

Wanneer 't verbolgen zwaard eens raakt uit 's krijgsmans  schede,
Het keert 'er langzaam in.

Mijn eerste, laatste en enige wens is om deze vloek der mensheid, oorlog, van de wereld te zien verbannen.