Vreedzaam ouderschap

Vreedzaam ouderschap gaat om een niet-bestraffende op verbinding gebaseerde opvoedingsaanpak. De kern ervan is dat ouders begrip hebben voor wat hun kind nodig heeft in zijn groei en ontwikkeling. Vreedzaam ouderschap legt evenveel nadruk op het helpen van ouders bij het ontwikkelen van het zelfbewustzijn en de benodigde emotionele zelfregulatievaardigheden, als op het gedrag van het kind. Dit staat in contrast met traditionele opvoedingsbenaderingen die zich vaak richten op het gedrag van het kind in isolatie, waarbij vaak straf wordt gebruikt als strategie om gedrag te veranderen. Hoewel het gebruik van straffen, beloningen of dreigementen op de korte termijn kan werken, is een aanpak zonder straffen een sleutelfactor in het creëren van relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en wederzijds respect, voor het creëren van een gezonde teamgeest in het gezin. De benadering van Vreedzaam Ouderschap bevordert meer bereidwillige samenwerking, integriteit en zelfdiscipline bij kinderen (langzaam in de loop van de tijd, als hun natuurlijke ontwikkeling dat toelaat) in plaats van op angst gebaseerde gehoorzaamheid. Dit is essentieel als je je kind wilt ondersteunen om keuzes te maken vanuit integriteit, zelfdiscipline en zelfverantwoordelijkheid in plaats van angst voor afkeuring of verlangen naar beloning. Op die manier creëer je langdurige vrede en harmonie in het gezin en voorzie je in de behoefte van kinderen aan emotionele veiligheid en geborgenheid.

Vreedzaam ouderschap is een benadering die voortdurend verbinding en vertrouwen bevordert en probleemoplossende vaardigheden. Grenzen worden door de ouder met vertrouwen gesteld, waarbij het kind heel duidelijk begrijpt wat de grens is, terwijl er een warme, verbonden en ondersteunende relatie met het kind wordt onderhouden. Vreedzaam ouderschap is gericht op de behoeften van zowel de ouder als het kind, terwijl flexibiliteit en aanpassingsvermogen worden aangeleerd en gemodelleerd. Door een democratische, wederzijdse probleemoplossende benadering van ouderschap te kiezen, worden zowel de volwassene als het kind uit de machtsstrijd gehaald. Deze benadering leert ouders om zich in de eerste plaats te verhouden tot de gevoelens onder het gedrag en om in de eerste plaats op de gevoelens te reageren. Wanneer uit de reactie van een kind blijkt dat het overstuur is, toon dan zorg voor hun gevoelens, in plaats van kritiek te leveren, “Hé, je lijkt overstuur, vertel me er eens over.” Hierdoor leren kinderen hun eigen gevoelens herkennen en neemt hun emotionele geletterdheid enorm toe.

Agressief of hyperactief gedrag, of spreken met een “zeurende” toon, zijn over het algemeen symptomen van onvervulde behoeften, waardoor het kind honger heeft, uitgeput is, of overprikkeld. Of het kind kan de behoefte hebben om zijn opgekropte spanningen en frustraties kwijt te raken. Het kan ook een indicatie zijn dat er te veel chaos en agressiviteit in het gezin zijn en dat het kind zich niet verbonden, defensief of overweldigd voelt. Vanuit het perspectief van vreedzaam ouderschap zijn we altijd op zoek naar de onderliggende behoeften die het gedrag veroorzaken. Als we kinderen de veiligheid en toestemming geven om hun gevoelens te voelen en te uiten, kunnen kinderen weer in balans komen en gelukkig leven in het moment.

In tegenstelling tot wat ouders hopen, voelt het kind dat een time-out krijgt, bijvoorbeeld omdat het zijn broertje pijn heeft gedaan, zich waarschijnlijk zo overstuur en afgewezen, dat het niet in staat is om helder na te denken over wat beter had kunnen werken, laat staan echt berouw te voelen. Hun denken wordt waarschijnlijk gevoed door hun boosheid en misschien hun verlangen om de volgende keer niet betrapt te worden. Ze zijn niet in staat om al die gevoelens te verwerken zonder de hulp van hun ouders en zullen waarschijnlijk nog bozer worden op hun kleine broertje. Kinderen hebben de reflectie van hun ouders nodig over de effecten van hun gedrag en hebben hulp nodig bij het nadenken over wat beter had kunnen werken of wat de volgende keer beter zou kunnen werken. Kinderen die feedback en begeleiding krijgen en zien dat hun ouder respectvol luistert naar hun perspectief, gevoelens en behoeften, zijn veel meer bereid om deel te nemen aan het proces van het leren van gezonde sociale vaardigheden. Als ze worden genegeerd of weg gestuurd voor een time-out, moeten ze hun gevoelens afsluiten om acceptatie en steun van hun ouder of verzorger terug te krijgen.

Effectieve communicatie vormt de basis van vreedzaam ouderschap. Luister actief naar uw kind en erken hun gevoelens en zorgen. Moedig een open dialoog aan en creëer een veilige ruimte waarin ze zich kunnen uiten zonder angst voor oordeel.

Zie ook www.peacefulparent.com