Wat kan jij doen?

Hier zijn een paar dingen die je kunt doen:

Als student: vraag om onderwijs in geweldloze conflictoplossing. Doe onderzoek naar een speciaal geval van geweldloosheid in de recente geschiedenis en presenteer dit aan je klas of studiegroep.
Als leraar: stel het schoolbestuur voor waarin alle leerkrachten aandacht schenken aan geweldloosheid, daar een bepaald blok aan besteden, of een boek op het gebied van geweldloosheid behandelen.
Als ouder: leer constructieve manieren om met woede om te gaan en breng deze over op je kinderen. Stel een gezins-afspraak op om aan gevoelens uiting te geven en conflicten op creatieve wijze op te lossen.
Als kunstenaar: durf zulke thema’s als oorlog, bewapening, racisme, homofobie, de multiculturele samenleving, gerechtigheid en vrede aan de orde te stellen. Plan concerten,tentoonstellingen over kunst en theater evenementen over onderwerpen die betrekking hebben op de cultuur van geweldloosheid.

Als school: organiseer een dag/week/maand over geweldloosheid om les te geven over alternatieven voor geweld, om recente gewelddadige gebeurtenissen in de omgeving aan de orde te stellen, om ideeën op te doen voor geweldloze oplossingen en om positieve resultaten naar voren te halen. Plan een reeks van sprekers over thema’s als militarisme, racisme, misdaden waarbij gevoelens van haat in het spel waren, economische gerechtigheid, de multiculturele samenleving, vrouwenrechten en de rechten van inheemse volken.
Als kerk: begin een studiekring om onderzoek te doen naar racisme, de multiculturele samenleving, de groeiende economische ongelijkheid of homo-vrees en onderzoek de spirituele dimensies van geweldloosheid overeenkomstig je traditie. Organiseer oecumenische/interreligieuze bijeenkomsten, zodat groepen van verschillende geloven van elkaar kunnen leren. Ondersteun trainingen op het gebied van conflictoplossing. Verhef actief je stem tegen ongerechtigheid in de congregatie. Als lid: sluit je aan bij een religieus vredesgenootschap.
Als lokale gemeenschap: vorm een samenwerkingsverband van plaatselijke vertegenwoordigers van scholen, godsdienstige instellingen, het lokale zakenleven, de afdeling van de politie en belangengroepen om over geweldloosheid te leren door middel van werksessies, programma’s, forums, trainingen in geweldloosheid en sprekers. Organiseer met het gemeentebestuur een plaatselijke bijeenkomst om problemen te bespreken met betrekking tot geweld op school en in de buurt, evenals over geweldloze methoden om conflicten op te lossen. Wees er zeker van dat er personen bij betrokken worden die de verschillende groeperingen in je omgeving vertegenwoordigen op het gebied van planning, uitvoer van beleid, deelname erin en evaluatie. (Zie ook de pagina geweldloze steden op onze website)

Overal waar je bent: zet je ervoor in om een ‘cultuur van vrede en geweldloosheid’ dichterbij te brengen, in je eigen leven, je familie, buurt en op je werk. Stel geweld, waar en wanneer je het tegenkomt, ter discussie, en vraag anderen mee te denken over geweldloze alternatieven. Ondersteun en neem deel aan activiteiten gericht op geweldloze conflicthantering, een duurzame leefwijze, sociale en economische rechtvaardigheid voor ieder, mensenrechten en/of dierenbescherming. Stel je voor hoe een wereld zonder bewapening en geweld er uit zou zien, lees boeken hierover, en praat erover.

Bron: “Handboek Vredevolle Samenleving“, p. E 2.2, door Wim Robben.