Anti-Oorlogsmuseum in de maak

logo


De Vredesboot 1997 nr. 2

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

In het vorige nummer moesten we melden dat het bestuur in de ontwikkeling van het werk ernstig gehandicapt was geweest door het boze toeval dat maar liefst vijf van de bestuursleden genoodzaakt waren hun werk voor de stichting te minimaliseren resp. te beëindigen.
De gevolgen daarvan zijn we nog niet voor 100% te boven. Het vinden van nieuwe en capabele bestuursleden is beslist niet gemakkelijk. Daar staat tegenover dat we wel een aantal nieuwe medewerkenden hebben gevonden die, hoewel niet beschikbaar als bestuurslid, toch bereid en in staat zijn om zich voor specifieke projecten stevig in te zetten en die op die manier helpen om de vaart erin te houden.

In deze verslaggeving willen we nu eerst een lijst aanbieden van verschillende projecten waar we als bestuur nu aan werken.

 1. Ten aanzien van onze stand waarmee we ons bij vele in aanmerking komende bijeenkomsten presenteren, zijn 2 zaken aan de orde:
  1. zowel het verder verbeteren als het naar mogelijkheid intensiveren van het gebruik van de z.g. "rugzak stand" die door één persoon, ook zonder auto, vervoerd kan worden.
  2. daarnaast is de realisatie nodig van een z.g. "grote stand" met meer en uitvoeriger materiaal en meer bemensing. Welkom advies daarover ontvingen we reeds van Omslag, de groep die ons ook op andere manieren zeer behulpzaam is.
  In het afgelopen halfjaar was onze stand, vooral door de enthousiaste inzet van Ben v.d. Meer, te vinden in o.a. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Den Helder, Nijmegen, Harlingen, Terschelling, Wateringen, Maastricht, Scheveningen, Antwerpen, Leeuwarden, Arnhem, Brunssum en Soesterberg.
 2.  In de vorige Vredesboot meldden we reeds dat onze stichting ook op Internet te vinden is. Onze penningmeester is terzake actief. Het was een leuke ervaring te vernemen dat een jongere geïnteresseerde langs die zeer hedendaagse weg van ons bestaan en streven op de hoogte was geraakt. En, door contact via Internet kwamen we zelfs in Australië op de radio!
 3. Het opzetten van een lezingencircuit, waarbij we de complete programmering voor een hele avond kant en klaar kunnen aanbieden in meerdere varianten achten we zéér zéér wenselijk. Over dat onderwerp in deze Vredesboot ook een apart artikeltje.
 4. Een belangrijk project is ook het werken aan een tentoonstelling onder de titel "Kunst en Oorlog". Elders in dit nummer vindt u er meer over.
 5. Onder leiding van Hein van der Kroon zijn en worden nog diverse andere tentoonstellingen georganiseerd waarvan zelfs één in België.
 6. Heel belangrijk wordt ons optreden met een grote tentoonstelling bij Hague Appeal for Peace in mei 1999. Hier worden ca. 10.000 mensen verwacht vanuit heel de wereld. We streven er naar dit evenement aan te grijpen voor de officiële opening van ons museum!
 7. Tenslotte hebben we intensieve gedachtenwisselingen gehad over zowel een "diaproject" als over een "videoproject". Voor beide projecten geldt dat we er zeker goede mogelijkheden in zien, maar ook dat we altijd tot een verantwoorde kosten-baten analyse in staat moeten zijn. Deze onderwerpen blijven vooralsnog op de agenda.

Uiteraard vormen de hier aangegeven projecten allemaal bestanddeel van onze extern gerichte taken. Maar zelfs als we ze allemaal goed afgewerkt hebben, dan is lang nog niet alles wat noodzakelijk is gebeurd! Een Anti-Oorlogsmuseum dat niet redelijk uitvoerig aandacht besteedt aan de economische, ecologische, juridische, psychologische en pedagogische aspecten van het verschijnsel oorlog en dus ook het achterliggende verschijnsel van het gewelds geloof en geweldsaanvaarding, zo'n museum kan zeker nuttig werk doen, maar tevreden kunnen we er niet mee zijn. Vooralsnog hoeft het bestuur zich nog niet af te vragen "wat we nu weer eens zullen gaan doen"!

Hans Wiebenga, voorzitter

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002