VERBETERD PERSPECTIEF

logo


De Vredesboot 1998 nr.2

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

In het meinummer van De Vredesboot vond u al het bericht dat Nico Faber bereid was gevonden om de functie van coördinator van het werk van onze Stichting Anti-Oorlogsmuseum op zich te nemen. Bovendien vertelde Carol de Jong van Lier reeds over initiatief van een aantal internationale vredesorganisaties om "The Hague Appeal for Peace" - HAP - te organiseren van 11 t/m 15 mei 1999.

In dit nummer kunnen op deze twee gegevens nader ingaan. Om te beginnen is nu de afspraak tot stand gekomen dat het AOM een grote tentoonstelling zal verzorgen in de gangen en hallen van het Congresgebouw. Deze tentoonstelling zal bestaan uit een tiental deeltentoonstellingen. Het AOM zal daarbij de bijdragen van Vredesmusea uit andere landen coördineren. Dat dit een véél omvattend karwei zal worden behoeft geen betoog - het is dan ook duidelijk een uitdaging en een krachtproef. Maar wel een welkome uitdaging en een welkome krachtproef die er veel toe kan bijdragen dat naam, functie en doelstelling van het AOM ruimer bekend alsook ruimer gewaardeerd zullen gaan worden. Het lijkt ons, als bestuur, daarom dan ook een meer dan waardevolle ontwikkeling. Een ontwikkeling die niet tot stand zou zijn gekomen zonder de grote inzet van Carol de Jong van Lier en Nico Faber. Dat mag hier wel gezegd worden zonder wie ook anders te kort te doen.

Nu vormt dit gebeuren een zeer belangrijke bijdrage aan het internationale vredeswerk. Wie weet komen de samenwerkende vredesorganisaties tot aanbevelingen en/of stellingen die prima bruikbaar kunnen zijn voor de daarna volgende conferentie van regeringen en zo een concrete stimulans vormen voor het naderbij brengen van een werkelijke internationale rechtsorde... Van een echte "internationale rechtsorde", die die naam waardig is, zal immers pas dan gesproken kunnen en mogen worden wanneer die rechtsorde de volledige uitbanning van alle oorlog waarborgt en garandeert. Zolang oorlog niet is afgeschaft kan niet gesproken worden over het functioneren van een "Rule of Law" die nu eenmaal het centrale kenmerk vormt van ieder "rechtsorde"-begrip.
Ieder succes van het HAP is een succes van het streven naar de afschaffing van oorlog. Niet geheel zonder belang waar we nu (kunnen en moeten) weten dat, als wij de oorlog niet af schaffen de oorlog ons zal afschaffen. Het gaat om onze verantwoordelijkheid tegenover de nu levende maar darenboven letterlijk jegens alle nog komende generaties.

De volgende tentoonstellingen zijn thans beschikbaar of er wordt aan gewerkt:

 1. posters van vredesmusea uit de hele wereld.
 2. bijdrage van vredesmuseum Burg Schlaining, Oostenrijk.
 3. Kunst en Vrede.
 4. Duitse dienstweigeraars in het Derde Rijk.
 5. Haagse Vredesconferentie.
 6. bijdrage van Peace Brigades International.
 7. Gandhi.
 8. Kernwapens Illegaal.
 9. Anti-geweldsmonument.
 10. Domela Nieuwenhuis.
 11. Economie en Ontwapening.
 12. Militia Christi, 75 jaar Kerk en Vrede.
 13. Geschiedenis van de vredesbeweging.
 14. Hiroshima.
 15. Hollanditis.
 16. Vredesmonumenten op de foto.
 17. Indonesië weigeraars.
De meeste van de bovengenoemde tentoonstellingen zullen bij het HAP te zien zijn, sommige zullen pas later gereed komen.Het ligt verder in de bedoeling op het HAP een aantal video's te vertonen. Ze zijn uiteraard ook voor andere gelegenheden beschikbaar. Hieronder volgt een lijst waarbij moet worden aangetekend dat sommige video's op dit moment nog niet geheel gereed zijn.
 1. Gandhi
 2. Kees Koning
 3. Ploegscharen 8
 4. TV-geweld
 5. Congres Interventie
 6. Congres Vredesmacht
 7. Europees Parlement
 8. Kracht van Geweldloze Actie
 9. Wapenhandel
 10. Van der Stoel in Joegoslavië
 11. Radio station Ruanda (Hutu's en Tutsi's)
 12. Zulu's en Xosa's in Zuid-Afrika
 13. Proces tegen Kernwapens
Nu ligt het uitaard voor de hand dat, wanneer het Congresgebouw vele duizenden bezoekers gaat trekken zoals verwacht wordt, daaraan een voor de vredesbeweging welhaast ongekende aandacht van de media zal worden gewijd. En al evenzeer zal het u allen, die onze AOM plannen trouw ondersteunen niet ontgaan dat alleen al uit het materiaal dat van 11 t/m 15 mei bijeengebracht zal zijn een zeker bruikbare startopzet voor ons eigen AOM te verwachten valt. Voorwaarde voor dit alles is hulp, hulp, hulp. Dat financiële bijdragen welkom zijn en blijven spreekt vanzelf, kosten hebben zelden de gewoonte enorm mee te vallen. Maar de financiële situatie van het AOM, tot nu toe opgebouwd, vormt op het ogenblik geen obstakel om gedaan te krijgen wat gedaan moet worden. Maar zonder de hulp van velen ... wordt het wel moeilijker!
Kijkt u de lijst van de geplande tentoonstellingen eens goed door en overweeg: ja, dááraan kan/wil ik bijdragen, vanuit mijn belangstelling, mijn deskundigheid, mijn ervaring.

Ook moeten onze tentoonstellingen tijdig op museumformaat en kwaliteit worden gebracht. We zoeken hiervoor mensen met handvaardigheid en ook werkruimte in b.v. Amsterdam, Leiden of Tilburg.
U ziet het, als u wat wilt doen, er is keuze genoeg. Aanmelden bij: Nico Faber, tel. en fax: 071-521.14.72.

Speciaal voor de periode 11 t/m 16 mei zoekt het HAP nog vrijwilligers voor o.a. ordedienst, ontvangst deelnemers, gids, tolk. Ook zijn er nog slaapadressen nodig. Aanmelding voor deze zaken bij Francisca van Holthoon, tel. 070-363.44.84 of fax: 070-345.59.51.

Hans Wiebenga, voorzitter

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002