De stand van zaken

logo


De Vredesboot 2002 nr. 1

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

De Vredesboot heeft de functie om onze steunende achterban te informeren over het wel en wee van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Zoals al eerder gemeld zijn er momenteel 2 onderdelen van feitelijke activiteit naar buiten, te weten:

  1. het uitlenen van ons tentoonstellingsmateriaal dat op het ogenblik een zeer acceptabele omvang heeft, daardoor veel variabele mogelijkheden verschaft – elck wat wils – en ten dele ook kwalitatief aan hoge eisen kan voldoen en
  2. onze internet website, die dagelijks tientallen bezoekers trekt met een steeds groeiend aantal tentoonstellingen en documentaires.

Langs beide wegen functioneert dus het museum in de zin van de doelstelling van bewustwording van de noodzaak (zowel vanuit moreel ethisch gezichtspunt als ook vanuit nuchtere werkelijkheidszin) de wegen van het oorlogsgeweld te verlaten en te leren opteren voor de middelen en methoden van de geweldloze strijd. Oorlog als ooit nog aanvaardbaar middel heeft zichzelve achterhaald, maar dat feit wordt nog geenszins algemeen onderkend en erkend.

De bestaande mogelijkheden om met name ons beschikbare tentoonstellingsmateriaal optimaal te benutten worden nog slechts in te beperkte mate gerealiseerd. De hoofdoorzaak hiervan is gelegen in het nog niet goed kunnen opvangen van de gevolgen van het door gezondheidsproblemen vooralsnog feitelijk uitgeschakeld zijn van onze coördinator Nico Faber, hetgeen vrijwel evenzo geldt voor schrijver dezes als voorzitter van het stichtingsbestuur. Het leidt geen twijfel dat, indien een goede vervanger c.q. opvolger van Nico gevonden kan worden, de intensiteit van het uitlenen van het tentoonstellingsmateriaal sterk kan worden opgevoerd, wat uiteraard geheel beantwoordt aan onze bedoelingen!

Verheugend is het feit dat de veelheid van onze materialen nu goed en veilig onderdak heeft gevonden in een opslagplaats bij Maarten Schaafsma in Soesterberg (tel. 0346-353111). Er moet nog wel vrij veel werk aan onderhoud enz. van de spullen worden gedaan, gaarne ontvangt Maarten hulpaanbod voor die taak. Vandaar de vermelding van zijn telefoonnummer!

Ten aanzien van het uitlenen van het tentoonstellingsmateriaal verwijs ik naar het artikel van Hein van der Kroon in deze Vredesboot.

Tenslotte is vermeldenswaard dat we met een stand aanwezig waren bij de Paasmars (zowel bij het Vredespaleis als in 'De Blauwe Aanslag') en bij de Acht Mei Beweging op 11 mei in de Jaarbeurs te Utrecht.

Een eventuele verwezenlijking van de oorspronkelijke vredesbootgedachte zal pas weer in het zicht kunnen komen wanneer de personele bezetting van de vereiste functies weer volwaardig zal mogen heten.

De oproep in het vorige nummer voor een nieuw bestuurslid heeft nog niet tot de vervulling van de vacature geleid. Misschien voelt een enthousiaste en capabele lezer(es) zich geroepen??

Hans Wiebenga, voorzitter

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 23 december 2002