Het werk wordt voortgezet

logo


De Vredesboot 2001 nr. 2

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

De vorige vredesboot, van mei 2001, stond in het teken van de “scheepsramp”. Dat moest dan ook wel, die ramp was een zeer ingrijpend en zeer teleurstellend feit en de “achterban” had dan ook recht op volledige informatie. Het ziet er naar uit dat die informatie goed gewerkt heeft: de wel geopperde vrees dat velen zich nu zouden gaan terugtrekken van ons werk is volstrekt niet bewaarheid. Van de geboden mogelijkheid om naar aanleiding van de aankoop van de Jan Willem overgemaakte extra bijdragen terug te vragen maakte niemand gebruik! Dank van het bestuur aan allen!

In dat meinummer van de Vredesboot werd ook gesteld dat het bestuur versterkt moest worden. Die noodzaak blijft bestaan: het is met name nog niet mogelijk geworden om voor elk van de te vervullen functies een bestuurslid de volle kernverantwoordelijkheid op zich te doen nemen. Zinnige initiatieven terzake zijn dus zeer welkom. We plaatsten inmiddels in verschillende vredesbladen een oproep voor een vervanger, hopelijk straks dus helper, van onze door ziekte vooralsnog tot terugtreden gedwongen coördinator Nico Faber. We wensen Nico zeer van harte een spoedig en volwaardig herstel. Het aspect van bestuursversterking hangt uiteraard ten nauwste samen met het beter kunnen spreiden van de diverse bestuursverantwoordelijkheden.

Tenslotte zou op de kortere termijn vooropstaan de intensieve voortzetting en uitbouw van het Vredesmuseum op Internet en van het tentoonstellingenwerk. Wat deze punten betreft:
  • Chris Geerse vertelt in een eigen bijdrage apart over wel en wee op het internet terrein, een positieve ontwikkeling.
  • Hein van der Kroon biedt (goede) berichten op het gebied van zijn aandeel in het tentoonstellingswerk.
  • Tenslotte heeft Leo de Groot, ons jongste en bepaald niet minst actieve bestuurslid (hij en de andere bestuursleden zien graag meer verjonging) op twee terreinen heel nuttig werk verzet:
    1. in Eindhoven en Heerlen zijn verschillende van onze tentoonstellingen aan het publiek aangeboden. Het betreft “Kernwapens Illegaal” “Gedeelde Visie” en “Gandhi”.
    2. samen met vrienden uit het Heerlense vredesburo wijdde hij zich aan bepaalde herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan diverse tentoonstellingen. Zo zijn de tentoonstellingen “Gandhi” en “Kernwapens Illegaal”, die helaas nogal wat vlekken en andere beschadigingen had opgelopen, weer in de oorspronkelijke prima staat teruggebracht.
Hierbij moeten we opmerken dat zeker gebleken is dat eigenlijk een vast onderhoudsteam voor onze tentoonstellings- en andere materialen vereist is. Leo is bereid zo’n team te runnen en hoopt op aanmelding van vrijwilliger(s). Het is geenszins een bezwaar indien zo’n vrijwilliger terzake over enige vakkennis beschikt, bijv. als student of anderszins aan een kunstacademie. Tel. Leo: 045-5725409.
De “voornemens” uit de vorige vredesboot zijn dus gelukkig niet beperkt gebleven tot “words words words”. Maar tegelijk blijft het toch pijn doen te weten dat er nog zoveel meer mogelijkheden zouden zijn als we over een (nog) sterker team van zich krachtig en competent inzettende medewerkers zouden beschikken.

Verhuizing
De school in Leiden waar we destijds onze startbijeenkomst hielden zag zich genoodzaakt ons te verzoeken de ons beschikbaar gestelde bergruimte te ontruimen. Gelukkig vonden we Maarten Schaafsma (bestuurslid van Pais) bereid een gedeelte van zijn werkplaats als opslagruimte aan te bieden. De verhuizing is inmiddels een feit geworden, het haal- en brengadres is dus nu in Soesterberg. Met het voordeel van een meer centrale ligging van een beter systematische berging. Onze dank aan Maarten.

Hans Wiebenga, voorzitter

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002