Zie ginds komt de vredesboot

logo


De Vredesboot 1996 nr. 2

naar hoofdmenu

naar inhoudsopgave

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Voor u ligt de tweede "Vredesboot" van 1996. Het blad had en heeft in de eerste plaats tot doel allen die ons werk steunen en een warm hart toedragen te informeren over de stand van zaken. Daarnaast willen we dit nummer vooral ook gebruiken om u een aantal mogelijkheden te noemen waarmee u ons als bestuur misschien kunt helpen bij het zo snel mogelijk verwerkelijken van het Anti-Oorlogsmuseum!

Hoe staat de zaak ervoor? Om het kort samen te vatten: we zijn zeker een heel eind gevorderd in de goede richting, maar even zeker is er nog veel werk te verzetten voor ons schip letterlijk en figuurlijk van wal steekt. We vermeldden al eerder dat aan twee eisen voldaan moet worden. De vereiste investering om het schip te kopen, uit te rusten en in te richten moet rond zijn en de jaarlijkse exploitatiekosten moeten verantwoord gedekt zijn.
Wat het eerste punt betreft: in deze "Vredesboot" kunnen we u berichten dat het bestuur onze man van de werkgroep "Schip" heeft gemachtigd om op zoek te gaan naar een voor onze doeleinden geschikt (te maken) schip. In het bijzonder ook dankzij zeer ruimhartige bijdragen van de in de vredesbeweging levenslang aktief geweest zijnde Dik Prins is het vereiste investeringsbedrag zo dicht benaderd dat deze beslissing niet meer uitgesteld behoorde te worden. Wat betreft de sluitende exploitatierekening: zodra we zeg een 350 à 400 nieuwe donateurs (even royaal als de reeds genoteerden!) zullen hebben ingeschreven is ook aan dit vereiste te voldoen.

We hebben dan ook als bestuur aanleiding gezien om ons te richten tot alle bij het Landelijk Beraad van Vredes Organisaties (LBVO) aangesloten vredesclubs met het verzoek/voorstel om, liefst allen, ons te steunen, mee te gaan doen. We menen dat het winnen van enige honderden nieuwe donateurs voor deze organisaties gezamenlijk een geenszins te moeilijke opgave vormt. Aan iedere lezer(es) de suggestie: zou het geen zin hebben indien u zich richt tot het bestuur van een LBVO organisatie waar u lid van bent en die nog niet meedoet...?
U begrijpt de bedoeling? Vooral die organisaties die, somber, oordeelden "dat lukt toch nooit" hebben reden, om op hun schreden terug te keren, dachten we.
In dat verband is het misschien aardig te vermelden dat het Bulletin van het Internationaal Netwerk van Anti-Oorlogs- en Vredesmusea reeds enige malen positief berichtte over de ontwikkelingen van onze plannen. Moet het nog lang zo blijven dat Nederland niet voorkomt op de lijst van landen waar zulke musea functioneren?
Het belangrijkste werk dat in de afgelopen periode verzet werd is ongetwijfeld de organisatie van een serie tentoonstellingen door onze werkgroep van dezelfde naam. Hein van der Kroon vertelt er op een andere plek meer over. In het blad 't Kan Anders verscheen een positief  kritisch commentaar. Er was veel belangstelling. We willen hier het Anti-Kriegsmuseum uit Berlijn hartelijk danken voor hun steun en medewerking.

Voor de werkgroep "Stands" bezocht Ben van der Meer tal van bijeenkomsten op verschillende plaatsen in den lande. Hij deelt daarbij de mening dat die stand van ons (nog) beter aan zijn bedoelingen kan beantwoorden door verbetering van vormgeving en het beschikbaar hebben van meer/beter materiaal. Ook Ben's ervaringen zijn positief: de gedachte is nog wel dat hij nog teveel alles alleen moet doen. Vooral wat verder van het centrum van het land zou hij graag adressen willen hebben van mensen die bereid zijn de taak van bemannen of bevrouwen van de stand ter hand te nemen??? Ons secretariaat ontvangt graag uw brief of telefoon.
Tenslotte wil ik nog een derde mogelijkheid noemen om ons werk verder te helpen. We willen graag plaatselijke avonden georganiseerd zien met als onderwerp "Een anti-oorlogs museum in Nederland". Wij kunnen in overleg met plaatselijke mensen een avondvullend programma aanbieden. Mogelijk is uiteraard ook om op 1 avond 2 onderwerpen aan de orde te stellen wat wellicht aan de belangstelling van het publiek ten goede komt.
Bijgevoegd bij deze Vredesboot vindt u onze nieuwe folder. Daar doeltreffend gebruik van maken is niet de slechtste van de geboden mogelijkheden om MEE TE DOEN.

Hans Wiebenga, voorzitter

hoofdmenu     inhoudsopgave     info museum     uw reactie

Updated: 15 april 2002